O NAS - CZŁONKOSTWO

    

WŁADZE AW STRUKTURA CZŁONKOSTWO HISTORIA FORMULARZ

STATUT AW


PROCEDURA PRZYJĘCIA

DEKLARACJA 

ANKIETA KANDYDATA 

REGULAMIN ZARZĄDU

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO


ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW
AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI


REGULAMIN OPŁAT CZŁONKOWSKICH
aktualizacja - 08.11.2016 r.


DZIAŁ CZŁONKOWSKI - GODZINY OTWARCIA
Informujemy, iż Dział Członkowski czynny jest od godz. 9.00 do 15.00.


INFORMACJA O SKŁADKACH:

WPISOWE WYNOSI 90ZŁ+SKŁADKA 90 ZŁ=180 ZŁ
SKŁADKA ULGOWA DOT. UCZNIÓW I STUDENTÓW (DO 25 ROKU ŻYCIA),
EMERYTÓW i RENCISTÓW  (10-LAT STAŻU).
WPISOWE JEST JEDNORAZOWE
SKŁADKĘ NALEŻY OPŁACAĆ NA POCZĄTKU ROKU KALENDARZOWEGO
NORMALNA 90 ZŁ, ULGOWA 45 ZŁ NA CAŁY ROK


NR KONTA BANKOWEGO:
BZ WBK SA 2 O/Poznań 57 1090 1346 0000 0000 3400 0394

Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań

 

Procedura przyjęcia kandydata do Automobilklubu Wielkopolski


I. Procedura przyjęcia kandydata polega na przyjęciu od kandydata deklaracji członkowskiej i ankiety oraz wpłaceniu kwoty wpisowego i składki.

Przyjęcie w/w dokumentów odbywa się:
- w dziale członkowskim lub
- w przypadku Delegatury /dla kandydatów, którzy chcą działać wyłącznie
w Delegaturze/ w jej siedzibie.

1. dział członkowski:
a) przed przyjęciem dokumentów sprawdza czy osoby wprowadzające kandydata mają opłacone składki członkowskie oraz czy jest opinia Komisji
b) przyjmuje dokumenty i opłaty wystawiając dla każdego kandydata odrębne potwierdzenia KP w 3 egzemplarzach za wpisowe i składkę (dla wpłacającego, działu księgowości i działu członkowskiego). W przypadku wniesienia opłat przelewem informację wraz z kopią dokumentu dział członkowski otrzymuje z działu księgowości
c) po skompletowaniu dokumentów wydaje legitymację kandydacką bez numeru
i wpisuje kandydata do rejestru. O dacie rozpoczęcia stażu kandydackiego decyduje wpisana na ankiecie data przyjęcia dokumentów i wniesieniu opłat
d) przekazuje informację Przewodniczącemu Delegatury, Komisji, Koła w której kandydat pragnie działać oraz przekazuje adres e mail do bazy czytelników newsletera.

2. Delegatura:
a) Przewodniczący Delegatury lub wyznaczona przez niego osoba po aprobacie przez Delegaturę kandydata i sprawdzeniu czy członkowie wprowadzający mają opłacone składki członkowskie przyjmuje dokumenty oraz wpłatę i przekazuje przyjęte
od kandydata dokumenty do działu członkowskiego w terminie do 14 dni po ich przyjęciu od kandydata. Dział członkowski wystawia dla każdego kandydata odrębne potwierdzenia KP w trzech egzemplarzach (dla wpłacającego, działu księgowości
i działu członkowskiego). W przypadku wniesienia opłat przelewem informację wraz
z kopią dokumentu dział członkowski otrzymuje z działu księgowości.
b) Dział członkowski po skompletowaniu dokumentów wydaje legitymację kandydacką bez numeru i wpisuje kandydata do rejestru. O dacie przyjęcia w poczet kandydatów decyduje data złożenia w Delegaturze dokumentów i wniesieniu opłat.
c) Dział członkowski przekazuje informację Przewodniczącemu Delegatury, Komisji, Koła w której kandydat pragnie działać, oraz przekazuje adres e mail do bazy czytelników newsletera.


II Procedury przyjęcia kandydatów w poczet członków po upływie stażu kandydackiego

Staż kandydacki trwa 12 miesięcy.

1. Dział członkowski przygotowuje dla Zarządu zestawienie kandydatów, którzy ukończyli staż kandydacki.
Przed przekazaniem zestawienia:
 zwraca się do Delegatury, Komisji, Koła w której działa kandydat o ponowne wydanie pozytywnej lub negatywnej opinii o przebiegu działalności kandydata, którą Przewodniczący potwierdza w Deklaracji Członkowskiej
 sprawdza czy kandydat opłacił składkę.

2. Dział członkowski na podstawie Uchwały:
 wprowadza dane nowego członka do prowadzonego rejestru
 wpisuje numer na legitymacji
 wpisuje informacje do uprzednio złożonej przez kandydata deklaracji członkowskiej.

3. Dział członkowski na koniec każdego roku kalendarzowego przygotowuje
dla Zarządu:
 zestawienia członków, którzy nie opłacili składek za dany rok
 zestawienie członków, którzy na skutek nieopłacenia składek przez 2 lata zostaną skreśleni z listy członków.

III Dyrektor Biura Zarządu w trybie nadzoru odpowiada za przestrzeganie przedstawionej procedury.
 

 

Wszelkich bliższych informacji udziela:

AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI
Poznań, ul. Towarowa 35/37
tel. (61) 853 61 03
e-mail: dzial.czlonkowski@aw.poznan.pl