Zapoznałem się i akceptuję Korzystając z serwisu potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych prowadzoną przez Automobilklub Wielkopolski.

Ratownicy drogowi

Ratownicy Drogowi działający w Automobilklubie Wielkopolski zajmują się pierwszą pomocą przedlekarską w wypadkach drogowych, szkoleniem kandydatów na Ratowników Drogowych, szkoleniem profilaktycznym użytkowników dróg oraz zabezpieczeniami przedmedycznymi imprez.


Automobilklub Wielkopolski realizując swoje cele statutowe prowadzi szeroko pojętą działalność w zakresie Ratownictwa Drogowego PZM. Nadrzędnym celem ratownictwa drogowego PZM jest niesienie pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach drogowych i nie tylko im. Należy pamiętać, że na miejsce wypadku drogowego pierwszy nadjeżdża przypadkowy kierowca, a nie karetka pogotowia ratunkowego. I to od jego umiejętności udzielenia pierwszej, pomocy przedmedycznej zależy niejednokrotnie uratowanie ludzkiego życia. Dla zobrazowania, jak błyskawicznych działań to wymaga wystarczy powiedzieć, że w przypadku zatrzymania 2 podstawowych funkcji życiowych, to jest krążenia i oddychania, czas na uratowanie człowieka wynosi zaledwie od 4 do 4,5 min. W przypadku takiego argumentu nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że pomoc przedmedyczna, tak często bagatelizowana, staje się niejednokrotnie dosłownie sprawą życia i śmierci. Cała działalność ratowników drogowych w zakresie niesienie pomocy przedmedycznej oparta jest na wolontariacie.

Prawa i obowiązki Ratownika Drogowego PZM:

  • Ratownik Drogowy PZM zwany dalej ratownikiem, działając społecznie powinien w każdym czasie i warunkach drogowych udzielić pomocy ofiarom wypadku.
  • Ratownikiem może zostać osoba pełnoletnia będąca członkiem Automobilklubu, Klubu sfederowanego w Polskim Związku Motorowym.
  • Warunkiem uzyskania tytułu Ratownika, a także wyższego stopnia jest uczestnictwo w kursach według programu przewidzianego dla danego stopnia oraz uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie.
  • Ratownik powinien dążyć do podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w imprezach ratowniczych, kursach doszkalających i działalności klubowej.
  • Ratownik powinien współdziałać z przedstawicielami instytucji zabezpieczających porządek na drogach i być dobrym przykładem dla otoczenia.
  • Ratownik powinien uczestniczyć w imprezach ratowniczych obowiązkowo 1 raz na 2 lata.
  • Ratownik powinien przestrzegać przepisów i wytycznych obowiązujących w ratownictwie drogowym PZM.


Z kart historii…

Zespół Ratowników Drogowych założony został w Poznaniu w 1980 roku, przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Motorowego.

Rok później w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Automobilklubu Wielkopolski utworzono Podkomisję Ratowników Drogowych. Inicjatorem powstania ruchu Ratownictwa Drogowego był Kazimierz Jarochowski. W skład grupy założycielskiej wchodzili: Hieronim Helcyk, Kazimierz Jarochowski, Kazimierz Kalicki, Krzysztof Panufnik i Robert Werle. Osobą wspierającą inicjatywę założycieli był dr Jerzy Muszyński, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu oraz Józef Śmiglak, przewodniczący Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego. W 2014 roku przemianowano Podkomisję Ratowników Drogowych na Koło Ratowników Drogowych.

Przewodniczący Podkomisji Ratowników Drogowych, a obecnie Koła Ratowników Drogowych w poszczególnych latach:
– Kazimierz Jarochowski (1981-1985)
– Hieronim Helcyk (1985-1987)
– 
Dionizy Kawka (1987-1998)
– 
Henryk Kustosik (1998-2004)
– 
Jacek Wacławski (2004-2006)
– 
Przemysław Piotrowski (2006-2014)
– 
Sebastian Budyła (2014-2022)
– Patryk Kabat (2022-obecnie)

Od samego początku w ten społeczny ruch aktywnie włączyli się: Wydział Ruchu Drogowego Policji, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna oraz Straż Miejska Miasta Poznania.

Szkolenie i doszkalanie

Pierwszymi osobami, które podjęły się szkolenia przyszłych „ratowników drogowych” byli wykładowcy ze Szkoły Ratownictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Obecnie, szkolenie i doszkalanie odbywa się na podstawie instrukcji szkolenia opracowanej przez Główną Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ochrony Środowiska działającej Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego. 
Zajęcia teoretyczne prowadzili: Krzysztof Panufnik, Danuta Napierała i Agnieszka Haremska. Obecnie szkolenia prowadzą instruktorzy ratownictwa drogowego posiadający licencje.

Oprócz szkoleń prowadzone są również zajęcia doszkalające, które odbywają się w siedzibie Automobilklubu Wielkopolski przy ulicy Towarowej 35/37 oraz w różnych miejscach naszego województwa. Zajęcia mają na celu wymianę doświadczeń i poszerzenie wiedzy.

Działalność

Ratownicy Drogowi zabezpieczają pod względem medycznym różnorodne wydarzenia m. in. imprezy masowe takie jak np.: Maraton Poznański, koncerty, imprezy towarzyszące Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, zgromadzenia kultu religijnego takie jak np.: spotkania młodych na Lednicy, Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, procesja Bożego Ciała itp. W ramach profilaktyki przeprowadzają pogadanki, pokazy akcji ratowniczych. Biorą udział w spotkaniach organizowanych w szkołach i przedszkolach, niosą pierwszą pomoc w zdarzeniach losowych z udziałem uczestników ruchu drogowego.

Ratownicy Drogowi działający w Automobilklubie Wielkopolski byli organizatorami:

  • Ogólnopolskiego Zlotu Ratowników Drogowych w 1991 roku;
  • 5. Ogólnopolskich Mistrzostw Ratowników Drogowych w 2002 roku.


Wzięli udział w licznych Ogólnopolskich Rajdach Ratowników Drogowych, osiągając następujące sukcesy:

 

Sukcesy w Ogólnopolskich Mistrzostwach Ratowników Drogowych:


Ratownicy Drogowi w liczbach

 

Liczba Ratowników Drogowych w Automobilklubie Wielkopolski zwiększa się systematycznie. 

 

Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na przeprowadzanie szkoleń z zakresu ratownictwa drogowego.

W 2001 roku Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego otworzył w Poznaniu Centrum Szkolenia,
w którym szkoli się Instruktorów Ratownictwa Drogowego pod auspicjami Automobilklubu Wielkopolski.

W 2013 roku Instruktor Sebastian Budyła stworzył autorski projekt szkolenia, który pozwala uczyć zasad pierwszej pomocy dzieci w wieku wczesno-szkolnym oraz gimnazjalnym.

Wielu z nas za swą ofiarną pracę otrzymało medale V klasy PCK, Odznaki Honorowego Ratownika Drogowego, czy Brązowe, Srebrne oraz Złote odznaki Polskiego Związku Motorowego.