Zapoznałem się i akceptuję Korzystając z serwisu potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych prowadzoną przez Automobilklub Wielkopolski.

Ruch drogowy

 

 

WTK - Otwarta Antena, 06.05.2021 r.
"Zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym" 

 

ZMIANY W USTAWIE PRAWO O RUCHU DROGOWYM OD 20.05.2021 r.
26.04.2021


W dniu 20 maja br. zgodnie z Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. z zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw z dnia 19 kwietnia 2021 r. Poz. 720, wejdzie w życie szereg zmian przepisów dot. ruchu drogowego.

Najważniejsze zmiany wprowadzone ww. ustawą to:

 • Wprowadzenie pojęcia „urządzenie wspomagające ruch”: „urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni”;
 • Wprowadzenie pojęcia „hulajnoga elektryczna”: „hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe”;
 • Wprowadzenie pojęcia „urządzenie transportu osobistego”: „urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe”;
 • Uzupełniono zapisy w Ustawie o wprowadzone „nowe” pojęcia, w tym uregulowano postój ww. pojazdów;
 • Określono sposób sygnalizowania zamiaru zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu przez wyciągnięcie ręki;
 • Wprowadzono obowiązek dla kierującego rowerem, hulajnogą elektryczna lub urządzeniem transportu osobistego, korzystających z chodnika, jazdy z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;
 • Wprowadzono szereg obowiązków dot. kierowania hulajnogą elektryczną, m.in.: „Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.”;
 • Wprowadzono szereg obowiązków dot. kierowania urządzeniem transportu osobistego, m.in.: „Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.”;
 • Wprowadzono ograniczenia dot. poruszania się hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego:  „Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. W strefie zamieszkania dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.”;
 • Dodano art. 86a kodeksu wykroczeń: „Art. 86a. Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany.”;
 • Wprowadzono uprawnienie do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego: „Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania: rowerem, wózkiem rowerowym, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego – jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat;”;
 • Wprowadzono minimalny wiek wymagany do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego – 10 lat;

 

ZMIANY W USTAWIE PRAWO O RUCHU DROGOWYM OD 01.06.2021 r.
26.04.2021


W dniu 1 czerwca br. zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 2021 r. z zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, Dziennik Ustaw z dnia 15 marca 2021 r. Poz. 463, wejdzie w życie szereg zmian przepisów ruchu drogowego.

Najważniejsze zmiany wprowadzone ww. ustawą to:

 • Pierwszeństwo pieszego: „Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych, ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.”;

Utrzymany zostaje przepis, który zabrania pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, w tym również na przejściu dla pieszych.

 • Zakaz korzystania z telefonu przez pieszego: „Zabrania się … korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.”;
 • Minimalny odstęp na autostradzie i drodze ekspresowej: „Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.”;
 • Dopuszczalna prędkość pojazdu w obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h przez całą dobę;
 • Nakaz zmniejszenia prędkości i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub na to przejście wchodzącemu; kierujący tramwajem ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu;

  

USTAWA PRAWO O RUCHU DROGOWYM – TEKST JEDNOLITY


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450).

 

ZMIANY W KODEKSIE DROGOWYM
 19.10.2020


Ważniejsze ze zmian, jak pojawiły się w Kodeksie Drogowym:

od 4 października 2020 r.

 • zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego może dokonać również diagnosta /po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu/.

 od 4 grudnia 2020 r.

 • wprowadzony zostaje obowiązek posiadania /w czasie gdy uprawnienia obowiązują/ pokwitowania zatrzymanego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego;
 • wprowadzony zostaje zakaz umieszczania w pojeździe zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeśli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przewidzianych;
 • obowiązuje dookreślony tryb postępowania z zatrzymanym blankietem dowodu rejestracyjnego.

 od 5 grudnia 2020 r.

 • zniesiony zostaje obowiązek posiadania przy sobie przez kierującego pojazdem wydanego w kraju prawa jazdy. Pamietaj o tym podczas wyjazdu za granicę!

 od 4 września 2022 r.

 • zniesiony zostaje obowiązek wydawania nalepek kontrolnych i kart pojazdów.

 

NOWE UREGULOWANIA W RUCHU DROGOWYM
07.11.2019


Dnia 7 listopada br. wchodzą w życie nowe uregulowania w ruchu drogowym
- policja otrzymała szersze możliwości kontroli, a kierowcy nowe obowiązki:

 • dopuszczony został postój radiowozu w miejscu gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,
 • podczas kontroli, po zatrzymaniu pojazdu kierowca musi trzymać ręce na kierownicy i nie może wysiadać z pojazdu. Za niestosowanie się do powyższych zasad grozi mandat w wysokości 500 zł,
 • od 1 stycznia 2020 r. kontrolujący będzie mógł sprawdzić przebieg zatrzymanego pojazdu, a także pojazdu przewożonego na lawecie,
 • rozszerzony został katalog możliwości wpuszczania kierowcy do radiowozu - np. jeśli kontrolowany zadeklaruje chęć zapłaty mandatu za pomocą karty płatniczej.

 

W dniu 5 listopada br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą przepisy dotyczące tworzenie „korytarzy życia” oraz jazdy „na suwak”. Zmiany zaczną obowiązywać po 21 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

  

korytarz życia
jazda na suwak
grafika

 

ZASADY KULTURALNEGO KIEROWCY


Ruch drogowy to nie tylko zbiór zasad wynikających z przepisów prawa, to również zbiór norm etycznych, które powinny przyświecać każdemu kierowcy.

SZEŚĆ ZASAD KULTURALNEGO KIEROWCY:

 1. PRZYNAJMNIEJ NIE UTRUDNIAJ! Nie tarasuj wyjazdu, nie utrudniaj skrętu, nie zmuszaj do zatrzymania np. przy zjeździe z pasa, nie zajmuj więcej miejsca na parkingu, niż koniecznie musisz.
 2. GDZIE I KIEDY TO MOŻLIWE UŁATWIAJ! Umożliwiaj wyjazd z drogi nieposiadającej pierwszeństwa przejazdu, ułatwiaj wyprzedzanie komuś, kto się bardzo śpieszy, zaczekaj, jeśli niedoświadczony kierowca ma trudności z opuszczeniem skrzyżowania, ułatwiaj wykonanie manewru pojazdom wolniejszym i mniej zwrotnym, pamiętaj, że kierowca z innego miasta może mieć trudności ze znalezieniem właściwej drogi, pozwól przejść pieszemu także w miejscu nie oznakowanym.
 3. CZYNNIE POMAGAJ INNYM! Ostrzeż o zauważonym niebezpieczeństwie na drodze, zwróć uwagę innemu kierowcy na niesprawność jego pojazdu, on może o niej nie wiedzieć (brak światła, niedomknięte drzwi), pomóż kierowcy, który ma awarię, podwieź dziecko do szkoły, usuń kamień (inną przeszkodę) z szosy, udziel pomocy, udziel informacji jeśli widzisz, że ktoś jej potrzebuje.
 4. PRZEPROŚ, jeżeli nawet mimo woli utrudniłeś jazdę innym, ale pamiętaj, że przeprosiny nie zastąpią właściwego zachowania na drodze.
 5. PODZIĘKUJ UŻYTKOWNIKOWI DROGI, który ułatwił Ci wyjście z trudnej sytuacji, ostrzegł Cię, był wobec Ciebie uprzejmy.
 6. UŚMIECHNIJ SIĘ! Twoja życzliwość wobec innych i innych wobec Ciebie jest wzajemnym ułatwieniem życia, a nie ciężkim obowiązkiem.

 

Pamiętaj!

Aby apteczka była obowiązkowym wyposażeniem Twojego samochodu, a w jej wnętrzu znajdowały się:

 • rękawiczki lateksowe lub podobne
 • maseczka do sztucznego oddychania
 • środki opatrunkowe: bandaże, gaziki jałowe, plastry, itp.
 • chusta trójkątna + agrafki
 • koc ratunkowy (tzw. folia NRC)
 • nożyczki z tępym końcem

Nigdy nie wiesz, kiedy okaże się ona przydatna!